top of page

Algemene
voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MIKE’S MUSHIN

 

Artikel 1. Definities
 

1.1 Mike’s Mushin: de onderneming die coachingsdiensten aanbiedt aan cliënten.

1.2 Cliënt: de natuurlijke persoon die gebruikmaakt van de diensten van Mike’s Mushin.


1.3 Diensten: coachingsdiensten die worden aangeboden door Mike’s Mushin.
 

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Mike’s Mushin en de cliënt met betrekking tot de levering van diensten.
 

1.5 Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Mike’s Mushin en de cliënt.
 

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Mike’s Mushin en de cliënt.

 

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming overeenkomst
 

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Mike’s Mushin zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 

3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Mike’s Mushin een schriftelijke bevestiging stuurt aan de cliënt, of op het moment dat Mike’s Mushin feitelijk begint met het uitvoeren van de overeengekomen diensten.

 

Artikel 4. Verplichtingen Mike’s Mushin
 

4.1 Mike’s Mushin zal de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 

4.2 Mike’s Mushin zal de vertrouwelijkheid van alle informatie van de cliënt waarvan Mike’s Mushin weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze vertrouwelijk is, respecteren.
 

4.3 Mike’s Mushin is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze verplichtingen, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Mike’s Mushin.

 

Artikel 5. Verplichtingen cliënt
 

5.1 De cliënt zal Mike’s Mushin steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen.
 

5.2 De cliënt staat ervoor in dat alle gegevens die hij aan Mike’s Mushin verstrekt juist en volledig zijn.
 

5.3 De cliënt zal Mike’s Mushin vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden die verband houden met de door Mike’s Mushin geleverde diensten.

 

Artikel 6. Tarieven en betaling
 

6.1 De tarieven voor de diensten zijn vermeld op de website van Mike’s Mushin en zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 

6.2 Mike’s Mushin is gerechtigd haar tarieven te indexeren.
 

6.3 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 

6.4 Indien de cliënt niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en is Mike’s Mushin gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen.
 

6.5 Indien de cliënt in verzuim is met betaling, is Mike’s Mushin gerechtigd om incassokosten in rekening te brengen conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 7. Annulering en verplaatsing van afspraken
 

7.1 Indien de cliënt een afspraak wil annuleren of verplaatsen, dient hij dit ten minste 24 uur van tevoren te doen, anders is Mike’s Mushin gerechtigd de kosten van de geplande afspraak in rekening te brengen.
 

7.2 Indien Mike’s Mushin een afspraak wil annuleren of verplaatsen, zal hij dit zo spoedig mogelijk aan de cliënt meedelen.

 

Artikel 8. Duur en beëindiging
 

8.1 De overeenkomst tussen Mike’s Mushin en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de dienstverlening.
 

8.2 De overeenkomst kan door beide partijen tussentijds worden beëindigd met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van één maand, tenzij anders overeengekomen.
 

8.3 Beëindiging van de overeenkomst ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid
 

9.1 Mike’s Mushin is slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
 

9.2 Mike’s Mushin is niet aansprakelijk voor indirecte schade.
 

9.3 De aansprakelijkheid van Mike’s Mushin is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat Mike’s Mushin draagt.

 

Artikel 10. Klachten
 

10.1 Indien de cliënt klachten heeft over de dienstverlening van Mike’s Mushin dient hij deze zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar te maken aan Mike’s Mushin.
 

10.2 Mike’s Mushin zal de klacht zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk behandelen en hierop reageren.
 

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen
 

11.1 Op de overeenkomst tussen Mike’s Mushin en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 

11.2 Geschillen tussen Mike’s Mushin en de cliënt zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Mike’s Mushin is gevestigd.
 

Artikel 12. Wijzigingen en aanvullingen
 

12.1 Mike’s Mushin is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 

12.2 Wijzigingen of aanvullingen zullen slechts van kracht zijn nadat deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Mike’s Mushin en de cliënt.
 

12.3 Indien de cliënt niet akkoord gaat met de wijzigingen of aanvullingen, heeft hij het recht om de overeenkomst te beëindigen.
 

Artikel 13. Slotbepalingen
 

13.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 

13.2 De cliënt is niet gerechtigd om zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mike’s Mushin.
 

13.3 Mike’s Mushin is gerechtigd om zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan derden, mits de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
 

13.4 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen Mike’s Mushin en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 

13.5 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. In geval van geschillen over de uitleg of inhoud van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
 

13.6 Deze algemene voorwaarden treden in werking op de dag van de overeenkomst en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Mike’s Mushin en de cliënt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Ik ga ervan uit dat deze algemene voorwaarden voldoen aan uw vereisten. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

bottom of page